ท่องไปโลกกว้างโดยสายการบิน ไปกับ ผอ.
ท่องไปโลกกว้างโดยสายการบิน ไปกับ ผอ.
ท่องไปโลกกว้างโดยสายการบิน ไปกับ ผอ. 

นักเรียนที่ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนไม่มากนักที่จะมีโอกาสและได้รับโอกาสอันเป็นประสบการณ์ตรงจากการได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในการท่องไปในโลกกว้างกับสายการบิน 
 
การส่งเสริมนักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดี มีจิตอาสา และด้อยโอกาส ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจะเป็นโอกาสที่จะสร้างความตระหนักและความสำนึกที่ดีของนักเรียน ในการที่จะมุ่งมั่นศึกษาแสวงหาความรู้ มีความตั้งใจเรียน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีจิตอาสา ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาของตนเอง  อันจะเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน  พี่ และน้อง ๆ ในโรงเรียน  ได้ประพฤติปฏิบัติตาม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม  ภายในที่ดีงาม       

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ได้จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดี  เรียนดี  มีจิตอาสา และด้อยโอกาส ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในการท่องไปในโลกกว้างกับสายการบิน  
ในสองปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งในการจัดโครงการครั้งแรกนำนักเรียนไปกับรถบัสปรับอากาศ พักในโรงแรมระดับ 4 ดาว นักเรียน จำนวน 30 คน ครู จำนวน 10 คน ครั้งที่สองในปีการศึกษาต่อมา ได้คัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนละประมาณ 3 คน รวม  30 คน พร้อมคณะครู รวม 40 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่องไปในโลกกว้างโดยสายการบิน จากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้งที่ดอยปุย การศึกษาบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ที่อำเภอสันกำแพง  พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ พระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุหิริภุญไชย จังหวัดลำพูน พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เป็นต้น สมดัง อัตตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่ว่า “ เรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐานประสานวิธีสอนแบบแม่ไก่ ”


นอกจาก นักเรียนจะได้ศึกษาธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนสถาน ตลอดจนสถานที่สำคัญของประเทศและแหล่งเรียนรู้ท่องไปในโลกกว้างแล้ว นักเรียนยังได้ศึกษาสภาพการจัดระเบียบของตนเองในขณะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนนักเรียน  การอยู่ร่วมกับสังคมชาวไทยและชาวต่างประเทศในขณะที่พักค้างในโรงแรม การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่   สิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการหวังแต่เพียงให้นักเรียนต้นแบบเหล่านี้ ได้นำกลับไปบอกกล่าวเล่าต่อให้เพื่อนนักเรียนได้ร่วมรับรู้ ยินดี จากรุ่นสู่รุ่น อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้นักเรียนอีกหลาย ๆ ร้อยชีวิตได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของโรงเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ให้ก้าวหน้า เต็มตามศักยภาพของนักเรียนทุก ๆ คน