ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องเรียน Asean Multimedia Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.9 KB 6
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.02 KB 4
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.22 KB 1
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.86 KB 2
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันระโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.92 KB 4
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188 KB 3