ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทยรัฐ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอบจ.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเทศบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอบจ.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..