สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ความหมายสัญลักษณ์

บัวสี่เหล่า
โดยเปรียบบุคคลผู้ได้รับความรู้ เป็น ๔ ประเภท
๑) ดอกบัวที่พ้นน้ำ คือ พวกมีปัญญาพอบอก "หัวข้อธรรม" ก็สามารถเข้าใจได้
๒) ดอกบัวที่ปริมน้ำ หรือเสมอน้ำ คือ จำพวกที่ฟังธรรมแล้ว ต้องขยายจึงเข้าใจ
๓) ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ คือ เห่าเวไนยสัตว์ เรียกว่า จำพวกที่ต้องเคี่ยวเข็ญจึงจะเสมอน้ำหรือบานในเวลาต่อมา
๔) ดอกบัวที่อยู่ในตม ที่เป็นอาหารของเต่า ปลา หมดโอกาสที่จะเจริญธรรมได้ คือ จำพวกหลงผิด ติดอยู่ในวัตถุ และโลภ โกรธ หลง....