กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูศรีสกุล ผิวเพ็ง
ครูผู้ช่วย