กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูภัทราภรณ์ พิชิตภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุวรรณี ทองจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกุญช์ภัช ฤทธิ์โชติ
ครูอัตราจ้าง

นางพิลาศลักษณ์ ฉันทกุล
ครูผู้ช่วย