กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูพัชรา สินธรมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูภัทราภรณ์ พิชิตภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุวรรณี ทองจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3