กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูภัทราภรณ์ พิชิตภัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูสุวรรณี ทองจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูพิลาสลักษณ์ ฉันทกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Ms.Barbara Basatan De Vera
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ariel Bautista Fernando
ครูอัตราจ้าง

Mr.Mark Hob Deles Divinagracia
ครูอัตราจ้าง