คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ศักดิ์ อารมรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ แสงมณี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเพชร ยอดตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายละออง กลมแป้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง เงางาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.ชูเกียรติ เงางาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกังวาน พรมเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนันท์ลดา วรรณคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางละอองศรี เจียกใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุวัติศาสนวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล ศรีเสน่ห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕(วัดโพธิ์ทองบน)
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ