กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิชัย ผลไม้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมฤดี สิริสมุทรสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวรรณ ประทุมวัน
ครูผู้ช่วย

ครูณริศปภา ไชยสอน
พนักงานราชการ

ครูโชติกา นิ่มละออง
ครูอัตราจ้าง