กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวุฒิชัย ผลไม้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมฤดี สิริสมุทรสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววิภาวรรณ ประทุมวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2