กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสายัญห์ ปัญญากาวิน
ครู คศ.3

นางสาวสมฤดี สิริสมุทรสาร
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย ผลไม้
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวรรณ ประทุมวัน
ครูผู้ช่วย

ครูณริศปภา ไชยสอน
พนักงานราชการ

ครูพัชรา สุวรรณปักษ์
ครูอัตราจ้าง