กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูศิรินันท์ อรรถภาพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูศรีสกุล ผิวเพ็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูธวัชชัย โชติวัฒนานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูสุภาวดี คงเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2