กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูศิรินันท์ อรรถภาพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย โชติวัฒนานนท์
ครูอัตราจ้าง