กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูศิรินันท์ อรรถภาพ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูทัศนีย์ ทรงเพียรธรรม
ครูอัตราจ้าง