กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูศิรินันท์ อรรถภาพ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย โชติวัฒนานนท์
ครูอัตราจ้าง