ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤษ ไชยศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยศ ประไพพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญระดับ10 (9)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2543 -30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด เกษจินดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 30 กันยายน 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ปานเนาว์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สุพรรณไพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ ถาวรวรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ เลี้ยงชุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2488 - 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายหวาน จุ๊เล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485 - 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ สวัสดินาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483 - 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร ศรีวิศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481 - 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด แสงสุขเปล่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2479 - 2480
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่น รอดรวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2476 - 2475