คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐกาล ลิ้มสกุล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีรัตน์ ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธารนิมิต สุดไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สนั่น สุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อดิชาติ ปัตตังธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สิทธิชัย เจริญจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธิดารัตน์ ปิ่นสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พิพัฒน์ธนพันธ์ โกเทริปู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ฐิติพรรธ เนื่องสุนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุภาวดี สาระมนต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓