กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูนฤมล ยิ่งยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูนพมล หงส์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูธนันท์ลดา วรรณคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูวลัยพร สุขสบาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูศตวรรษ คงสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูธีรดา ศรีโสติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2