กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูนฤมล ยิ่งยง
ครู คศ.3

ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ครู คศ.3

ครูธนันท์ลดา วรรณคำ
ครู คศ.1

ครูอารีย์ เกี้ยวสกุลงาม
ครู คศ.1

นางสาวมณี จิรารัชต์พงศ์
ครูผู้ช่วย