กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูนฤมล ยิ่งยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูนพมล หงส์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูศตวรรษ คงสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ครูธีรดา ศรีโสติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2