กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูนฤมล ยิ่งยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูธนันท์ลดา วรรณคำ
ครู คศ.2

ครูนพมล หงส์ทอง
ครู คศ.2

นางสาวมณี จิรารัชต์พงศ์
ครู คศ.1

นางสาว เจนจิรา เกษามา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววลัยพร สุขสบาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น