สอนคิดแบบปลายเปิด (Open thinking)
สอนคิดแบบปลายเปิด (Open thinking)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ