คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ครูประภาพรรณ คุณประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูปวีณา กลิ่นจำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

ครูจิตราภรณ์ แนบนวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูสุรีรัตน์ เจริญทรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

ครูชนาวรรณ สุขใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ครูขนิษฐา กองพิธี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ครูกมลชนก พรชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

ครูวันวิสาข์ โตเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ครูจำนงค์ ระดมวงษ์
ครูพี่เลี้ยง

ครูวาสนา ราษฎ์นิยม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2