ปฐมวัย

ครูวัชรี น้อยเสนีย์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูปวีณา กลิ่นจำปา
ครู คศ.2

ครูจิตราภรณ์ แนบนวล
ครู คศ.1

ครูชนาวรรณ สุขใส
ครู คศ.1

ครูสุรีรัตน์ เจริญทรง
ครู คศ.1

ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ครูอัตราจ้าง

ครูวันวิสาข์ โตเจริญ
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลชนก พรชัย
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ครูอัตราจ้าง

ครูสุภาพรรณ วรรณสอน
ครูอัตราจ้าง

ครูนวลรัตน์ สุ่มคอย
ครูพี่เลี้ยง

ครูจำนงค์ ระดมวงษ์
ครูพี่เลี้ยง