คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ครูปวีณา กลิ่นจำปา
ครู คศ.2

ครูจิตราภรณ์ แนบนวล
ครู คศ.2

ครูสุรีรัตน์ เจริญทรง
ครู คศ.2

ครูชนาวรรณ สุขใส
ครู คศ.2

นางสาวประภาพรรณ คุณประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา กองพิธี
ครู คศ.1

ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลชนก พรชัย
ครูอัตราจ้าง

ครูวันวิสาข์ โตเจริญ
ครูอัตราจ้าง

ครูนวลรัตน์ สุ่มคอย
ครูพี่เลี้ยง

ครูจำนงค์ ระดมวงษ์
ครูพี่เลี้ยง