คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ครูปวีณา กลิ่นจำปา
ครู คศ.2

ครูจิตราภรณ์ แนบนวล
ครู คศ.2

ครูชนาวรรณ สุขใส
ครู คศ.1

ครูสุรีรัตน์ เจริญทรง
ครูชำนาญการ

ครูวันวิสาข์ โตเจริญ
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลชนก พรชัย
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ครูอัตราจ้าง

ครูนวลรัตน์ สุ่มคอย
ครูพี่เลี้ยง

ครูจำนงค์ ระดมวงษ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวประภาพรรณ คุณประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา กองพิธี
ครูผู้ช่วย