ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560       
 
ชั้น จำนวนนักเรียน
  ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 44 50 94
อนุบาล 3 38 32 70
รวมอนุบาล 82 82 164
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 48 86
ประถมศึกษาปีที่ 2 48 43 91
ประถมศึกษาปีที่ 3 45 40 85
ประถมศึกษาปีที่ 4 39 46 85
ประถมศึกษาปีที่ 5 53 36 89
ประถมศึกษาปีที่ 6 41 46 87
รวมประถมศึกษา 264 259 523
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 16 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 16 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 9 27
รวมมัธยมศึกษา 56 41 97
รวมนักเรียนทั้งหมด 402 382 784