ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 


ประวัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

                ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ ๒ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (มูลนิธิไทยรัฐ) ได้บริจาคอาคารเรียน แบบ ๑๐๔/๒๙  จำนวน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน มาเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)  โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙  พร้อมกับได้มอบเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อตั้งมูลนิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๙๕
               โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดตั้งโดยหลวงรามัญนนทเขต ครูใหญ่คนแรกชื่อ
นายชื่น  รอดรวย พระอธิการเล็กเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้อุปการะโรงเรียน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษาเปิดสอนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๖ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
             พ.ศ.๒๕๐๕  พระอธิการทุ่ม ด้วงเก้า  เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองบน  นายสถิตย์  ถาวรวรณ์ เป็นครูใหญ่ ร่วมกับกรรมการวัด กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษของจังหวัดนนทบุรี เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
             พ.ศ.๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สร้างโรงอาหารแบบ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง
             พ.ศ.๒๕๑๕  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔  จากงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
จำนวน ๓๒๙,๕๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
            พ.ศ.๒๕๑๘ สร้างบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง จากงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็นเงิน
๕๙,๒๕๐ บาท   (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
            พ.ศ.๒๕๒๐  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็นเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
            พ.ศ.๒๕๓๐  สร้างส้วมแบบ ๖๐๑/๒๖  จากงบประมาณสปช. เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่นบาทถ้วน)
            พ.ศ.๒๕๓๗  สร้างอาคารห้องสมุด เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ้วน)
            พ.ศ.๒๕๓๘   สร้างอาคารเรียนไทยรัฐ จากงบประมาณมูลนิธิไทยรัฐ  เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ.๒๕๓๘   สร้างส้วมแบบสปช. ๖๐๑/๒๙ งบประมาณ สปช. จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
            พ.ศ.๒๕๔๑  สร้างโรงฝึกงานโดยงบประมาณมูลนิไทยรัฐ เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
            พ.ศ.๒๕๔๑  สร้างสนามบาสเกตบอล โดยคุณวิเชียร – คุณสำเริง สุขรอด  เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
            พ.ศ.๒๕๔๑  สร้างโรงอาหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ใช้เงินจากการจัดงาน “โพธิ์ทองบน ๔๑”
และคุณวิเชียร – คุณสำเริง สุขรอด  บริจาคกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมต่อเติมห้องครัว
           พ.ศ.๒๕๔๖  นายชัยยศ  ประไพพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ของบประมาณนายสมบัติ  สิทธิกรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘ พิเศษ ๔ ชั้น ๙ ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่งและมาปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
             พ.ศ.๒๕๔๗  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘  ขนาด  ๑๒ ห้อง  เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
             พ.ศ.๒๕๔๘  สร้างหอประชุมงบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด  เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
             พ.ศ.๒๕๕๑  สร้างถนนเข้าโรงเรียน จัดสร้างรั้วโดยรอบบริเวณโรงเรียน ตลอดจนการปรับสภาพภูมิทัศน์ตามพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน การจัดสวนหย่อม  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วบริเวณโรงเรียน
             พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จัดทำฟ่าเพดาน
             พ.ศ.๒๕๕๗  สร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี C ๕๑๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จำนวนเงิน ๒๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขนาด ๕ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน
             พ.ศ. ๒๕๖๐  ของบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักครู
 
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน
                     
                                    นายชื่น   รอดรวย                                                       ๒๔๗๖ – ๒๔๗๕
                                    นายประหยัด  แสงสุขเปล่ง                                            ๒๔๗๙ – ๒๔๘๐
                                    นายเพชร  ศรีวิศาล                                                     ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒
                                    นายเจริญ  สวัสดินาค                                                  ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔
                                    นายหวาน  จุ๊เล็ก                                                         ๒๔๘๕ – ๒๔๘๗
                                    นายบัญญัติ  เลี้ยงชุรัตน์                                               ๒๔๘๘ – ๒๔๙๐
                                    นายสถิตย์  ถาวรวรณ์                                                   ๒๔๙๑ – ๒๕๒๓
                                    นายสมาน  สุพรรณไพร                                                ๒๕๒๓ – ๒๕๓๔
                                    นายสมคิด   ปานเนาว์                                                  ๒๕๒๗ – ๒๕๓๔
                                    นายบุญเชิด  เกษจินดา                                                ๒๕๓๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
                                    นายชัยยศ  ประไพพงษ์                                                ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐