กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูจีรนันท์ ปุ่งคำน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูสุนันทา บุตรศรี
ครู คศ.2

นางสาวฑิตยา จันทวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายชาตรี สารสุข
ครู คศ.1

นางสาวพรสะอาด ศรีมาราช
ครูผู้ช่วย