กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูจีรนันท์ ปุ่งคำน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูสุนันทา บุตรศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3