กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูจีรนันท์ ปุ่งคำน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสุนันทา บุตรศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์
ครูผู้ช่วย