กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุนันทา บุตรศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูชาตรี สารสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูฑิตยา จันทวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูพรสะอาด ศรีมาราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูพิทยาภรณ์ พิพัฒน์ผล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2