กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูพิมปุณยวัจน์ มาสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูปูริดา จันทร์นวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูชุติมา อินทวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายเชาวลิต เพ็งเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูศรีสกุล ผิวเพ็ง
ครู คศ.1

นายธีรุตม์ พรหมมา
ครูผู้ช่วย