กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูเบญจมาศ ขำแป้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูปูริดา จันทร์นวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

ครูพิมปุณยวัจน์ มาสังข์
ครู คศ.2

ครูชุติมา อินทวงศ์
ครู คศ.2

นายเชาวลิต เพ็งเจริญ
ครู คศ.1

ครูศรีสกุล ผิวเพ็ง
ครู คศ.1

ครูทวีศักดิ์ สมนึก
ครูอัตราจ้าง