กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูธีรุตม์ พรหมมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูปูริดา จันทร์นวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูชุติมา อินทวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูพิมปุณยวัจน์ มาสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูเชาวลิต เพ็งเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูทัศนีย์ ทรงเพียรธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3