กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูพิมปุณยวัจน์ มาสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูปูริดา จันทร์นวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

ครูชุติมา อินทวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายเชาวลิต เพ็งเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

ครูศรีสกุล ผิวเพ็ง
ครู คศ.1