กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูเบญจมาศ ขำแป้ง
ครู คศ.3

ครูปูริดา จันทร์นวล
ครู คศ.1

ครูชุติมา อินทวงศ์
ครู คศ.1

ครูพิมปุณยวัจน์ มาสังข์
ครู คศ.1

ครูทัศนีย์ ทรงเพียรธรรม
ครูอัตราจ้าง