คณะผู้บริหาร

นายสิริพงษ์ แพงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภูเมศ แสงพรหม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา