คณะผู้บริหาร

นายศุภกฤษ ไชยศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภูเมศ แสงพรหม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา