งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไทยรัฐ95

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

favoritesกิจกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย
favoritesกิจกรรมเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลังกาย
favoritesการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
favoritesกิจกรรมเด็กไทยฟันดี
favoritesผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
favoritesการป้องกันอุบัติเหตุ
favoritesกิจกรรมสุขาน่าใช้ 
favoritesการรณรงค์ต่อต้านสารเสพย์ติด
favoritesการกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก
favoritesการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

ผลงานดีเด่น ปี2548

favoritesโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปีการศึกษา  2548
favoritesชนะเลิศการประกวดสุขยอดส้วมแห่งปี  2548

ผลงานดีเด่น ปี2550

favoritesรางวัลชมเชย ในการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองดีเด่น ปี 2550
favoritesเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมแปรงฟันปี 2550
favoritesรางวัลชนะเลิศโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออกระดับอำเภอ  ปี  2550
favoritesรางวัลชนะเลิศโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออกระดับจังหวัด  ปี  2550
favoritesรางวัลชนะเลิศโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออกระดับเขต 4 ของกระทรวงสาธารณสุข  ปี  2550