ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.663ทองแดง161. เด็กหญิงปิยภรณ์  อินทะพันธ์
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.379เงิน51. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
3ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.686.5ทอง101. เด็กหญิงจิราพร  แสงโสภา
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
4ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.364ทองแดง91. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขันธ์ศิลา
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
5ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.672เงิน211. เด็กหญิงสุภาวดี  กรีวิสูตร
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
6ภาษาไทยการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.366ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมดวง
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
7ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.379เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงชนิตา  ศรีพลเละ
2. เด็กหญิงมีสุข  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงวรรณภา  สะโดอยู่
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
8ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.662ทองแดง171. เด็กหญิงจีราภรณ์  สุนทรารักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดัชนีย์
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
9คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.361ทองแดง111. เด็กหญิงโฉมสุดา  สุขผ่อง
 
1. นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์
 
10คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.631เข้าร่วม211. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พินิจ
 
1. นางสาวชุติมา  อินทวงค์
 
11คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขันธ์ศิลา
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
 
12คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.382.5ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงธัญรดี  ชูสกุล
2. เด็กหญิงพรสุดา  ปั้นต๊ะ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรหมประสิทธิ์
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
 
13คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6-1-1. เด็กหญิงจิราพร  แสงโสภา
2. เด็กหญิงจิราพร  พูลศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กรีวิสูตร
 
1. นางสาวชุติมา  อินทวงค์
2. นางเบญจมาศ  ขำแป้ง
 
14คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงพิมพ์รพัตร  เสริมนอก
2. เด็กหญิงอารียา  ใจใส
 
1. นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.340เข้าร่วม371. เด็กหญิงฟ้าใส  ชื่นกำเนิด
 
1. นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.666ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายกิตติพศ  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวชุติมา  อินทวงค์
 
17คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.392ทองชนะเลิศ1. เด็กชายสุรชัย  ยังปิ่น
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
 
18วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายประกอบ  เริ่มสุคนธ์
2. เด็กชายพันทา  วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายเครือแสง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวสุนันทา  บุตรศรี
2. นางเพ็ญพักตร์  เหลือรักษ์
 
19วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6-1-1. เด็กหญิงวิภาพร  ภูคงน้ำ
2. เด็กหญิงศรีธร  ผางน้อย
3. เด็กชายศุภกิณห์  คงทอง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปุ่งคำน้อย
2. นางสาวสุนันทา  บุตรศรี
 
20วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.677.2เงิน101. เด็กหญิงปพิชญา  อุ่นพิมพ์
2. เด็กหญิงศรีธร  ผางน้อย
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ห่านคำวงศ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปุ่งคำน้อย
2. นางสาวสุกัญญา  ตอสี
 
21สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.60เข้าร่วม1. เด็กชายจิตรนาถ  พันธุุมาศ
2. เด็กหญิงจิราพร  พูลศรี
3. เด็กหญิงวาทินี  โชติสุขสงวน
4. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วเรียง
5. เด็กชายเร็น เร็น ทัด  พะยาทัด
 
1. นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
2. นางสาวพัชรา  สุวรรณปักษ์
 
22สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.386.99ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใสสิน
2. เด็กหญิงวราคณา  สารกุล
 
1. นางสาวณริศปภา  ไชยสอน
2. นางสาวพัชรา  สุวรรณปักษ์
 
23สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.689ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายภัทรนันท์  สุวรรณกระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองแพง
 
1. นางสาวณริศปภา  ไชยสอน
2. นางสาวสมฤดี  สิริสมุทรสาร
 
24สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงบุญธิชา  กล่ำกลาง
2. เด็กชายปรเมษ  กำลังฤทธิ์
 
1. นางสาวณริศปภา  ไชยสอน
2. นางสาวสมฤดี  สิริสมุทรสาร
 
25ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6-1-1. เด็กชายภูริพัฒน์  ทระคำหาร
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
26ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.369ทองแดง51. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยผุ
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
27ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.682ทอง151. เด็กหญิงระพีพร  ญาณจันทร์
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
28ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.370เงิน61. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญจิตต์
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
29ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายอดิชาติ  ปัตตังธานี
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
30ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.690ทอง41. เด็กหญิงนิตยา  ภู่นคร
2. เด็กหญิงอรปรียา  สาระกูล
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
31ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.360ทองแดง61. เด็กหญิงชนากานต์  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์รพัตร  เสริมนอก
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
32ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.376เงิน51. เด็กชายคัมภีร์  นิปัสมา
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
33ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.649.9เข้าร่วม201. เด็กชายชาญนรงค์  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงวันนิสา  สีตา
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ก้อมอ่อน
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
34ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดียางหวาย
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
35ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6-1-1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โคตรนุกุล
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ถึระวงษ์
3. เด็กหญิงทิศตะวัน  วรรณอาภา
4. เด็กหญิงพัชรี  เลิกนอก
5. เด็กหญิงฟ้าใส  ชื่นกำเนิด
6. เด็กหญิงรติอาภา  แสงโสภา
7. เด็กหญิงรุ่งรวี  หงษ์ทอง
8. เด็กหญิงวราคณา  สารกุล
 
1. นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน
2. นางสาวสุวรรณี  ทองจันทร์
 
36ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.389ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกชกร  ภู่แสง
2. เด็กหญิงชนิตา  ศรีพลเละ
3. เด็กหญิงพรสุดา  ปั้นต๊ะ
4. เด็กหญิงวรรณภา  อนุไพรพฤกษ์
5. เด็กหญิงศิริประภา  พันสายออ
6. เด็กหญิงหยก  จ่างแสง
7. เด็กหญิงหอมนวล  ไทยใหญ่
8. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขันธ์ศิลา
 
1. นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน
2. นางสาวพัชรา  สินธรมงคล
 
37คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.654เข้าร่วม311. เด็กชายจิตรนาถ  พันธุุมาศ
2. เด็กชายไตรภพ  กองจินดา
 
1. นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
2. นางศรีสกุล  ผิวเพ็ง
 
38คอมพิวเตอร์การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.664ทองแดง171. เด็กหญิงจุฑามาศ  รื่นรมณ์
2. เด็กหญิงวาทินี  โชติสุขสงวน
 
1. นางศรีสกุล  ผิวเพ็ง
2. นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
 
39การงานอาชีพการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.375เงิน51. เด็กหญิงณัฐกาล  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงดาริกา  ขันธวิธิ
3. เด็กหญิงพรนภา  ชะอุ่มพงค์
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
 
40ปฐมวัยการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย79เงิน101. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ถีระวงษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  บุราณรักษ์
3. เด็กชายปริวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  เจริญทรง
2. นางสาววันวิสาข์  โตเจริญ
 
41ปฐมวัยการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย69ทองแดง141. เด็กหญิงกานตรัตน์  จันโสภา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  วรรณอาภา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  คงคำ
 
1. นางชนาวรรณ  สุกใส
2. นางวัชรี  น้อยเสนีย์
 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,23:00   อ่าน 459 ครั้ง